Privacy policy

Drukkerij Feiko Stevens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drukkerij Feiko Stevens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 • U altijd het recht geven de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
   

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Drukkerij Feiko Stevens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Drukkerij Feiko Stevens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Drukkerij Feiko Stevens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Drukkerij Feiko Stevens is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemener zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit.